Algemene Voorwaarden Cursus en Training Noord-Limburg

De puntjes op de i zetten.

1. Huisregels

Cursus en Training Noord-Limburg is medegebruiker van accommodaties in de regio. Cursisten en docenten houden zich aan de geldende huisregels en volgen aanwijzingen van een aanwezige conciërge nauwgezet op. Denk bijvoorbeeld aan het weer terugplaatsen van meubilair in de basisopstelling, het sluiten van ramen, gordijnen en deuren en het naleven van de regels met betrekking tot koffiedrinken, roken en dergelijke. Let op: de kosten voor eventuele consumpties zijn niet bij de prijs inbegrepen.

2. Inschrijving

U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier op de website van Cursus en Training Noord-Limburg. Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld. Een uitzondering hierop vormen losse lezingen. Die kunt u voor meerdere personen tegelijk boeken. Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige cursusgeld en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Betaling en bewijs van deelname

Na inschrijving door middel van het inschrijfformulier ontvangt u een mail met relevante gegevens. Die mail geldt als deelnamebewijs. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus betaalt u het cursusbedrag via een overschrijving naar het in die mail genoemde bankrekeningnummer, onder vermelding van uw voorletters, achternaam en cursus. Contante betaling is niet mogelijk.

Indien het cursusgeld niet tijdig wordt betaald, wordt € 12,50 administratiekosten extra in rekening gebracht. Ook wordt de cursist de toegang tot de cursus ontzegd.

4. Restitutie cursusgeld

Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling van het cursusgeld vindt plaats indien u uiterlijk 10 dagen vóór aanvang van de cursus van deelname afziet. Een annulering dient per e-mail te worden doorgegeven. Bij terugbetaling wordt € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Een cursist die de cursus staakt of onderbreekt, kan geen aanspraak maken op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel. Met uitzondering van langdurige ziektegevallen, ziekenhuisopname en sterfgevallen in de (eerstelijns)familie. In deze gevallen is restitutie mogelijk van maximaal 50% van het resterende cursusgeld.

5. Doorgaan cursus

Vóór de genoemde aanvangsdatum van de cursus ontvangt u bericht of een cursus al dan niet doorgaat. Houd er wel rekening mee dat soms pas kort van te voren bekend is of er voldoende cursisten zijn om een cursus te kunnen laten doorgaan. Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn voor een cursus, bestaat de mogelijkheid om de cursus met aanpassing in duur of prijs toch te laten doorgaan. Zo niet, dan wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. Cursus en Training Noord-Limburg behoudt zich het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma wordt vermeld.

6. BTW

De talencursussen zijn vrij van BTW. De prijzen van de overige cursussen zijn inclusief 21% BTW. De prijzen van de cursussen zijn exclusief lesmateriaal, tenzij anders vermeld.

 7. Parallelcursus

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst aangelegd. Op grond van deze lijst kan Cursus en Training Noord-Limburg besluiten een tweede cursus in te lassen. Wordt deze cursus op een ander tijdstip gegeven, dan geschiedt eventuele plaatsing in overleg met de betreffende cursist(en).

8. Aanvang cursus

Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die op de mail ‘bevestiging van ontvangst van inschrijving’ staat aangegeven. U ontvangt daarover geen afzonderlijk bericht.

9. Lesmateriaal

Het lesmateriaal is niet bij de cursusprijs inbegrepen en dient door u zelf aangeschaft te worden, tenzij bij de desbetreffende cursus anders is vermeld. Eventuele materiaalkosten die afzonderlijk bij u in rekening worden gebracht, moet u rechtstreeks aan de docent vergoeden. Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen als min of meer vaststaat dat de cursus doorgaat.

10. Pauze

Een les van anderhalf uur heeft geen pauze. Lessen die langer duren, worden halverwege onderbroken voor een korte koffie-/theepauze.

11. Adreswijziging

Als u van adres verandert en ook als uw adresgegeven niet juist zijn, worden wij daarvan graag in kennis gesteld.

12. Niet gegeven lessen

Geplande lessen die, om welke reden ook, niet zijn doorgegaan, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus met een of meerdere weken kan worden verlengd.

13. Evaluatie

Cursus en Training Noord-Limburg wil graag geïnformeerd worden over uw ervaringen met onze cursussen, zodat wij – indien nodig – hierin verbetering kunnen aanbrengen. Aan het einde van elke cursus krijgt u de gelegenheid een evaluatieformulier in te vullen.

14. Aansprakelijkheid

Cursus en Training Noord-Limburg, alsook de docent en/of medewerker stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor verlies van persoonlijke goederen die/dat op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met door Cursus en Training Noord-Limburg georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

Voor zover er toch aansprakelijkheid bestaat voor verlies of schade in relatie tot de dienstverlening van Cursus en Training Noord-Limburg, dan wel van een van de docenten/medewerkers, zal deze aansprakelijkheid zich beperken tot maximaal de omvang van het individuele cursusgeld. Voor bedrijfstrainingen geldt een uitsluiting van alle aansprakelijkheid, behoudens opzet of grove schuld.

 15. Rechtsgeldigheid uit het Nederlands vertaalde teksten

De uit het Nederlands vertaalde teksten, inclusief de onderhavige Algemene Voorwaarden, door of namens Cursus en Training Noord-Limburg, alsook door of namens een van de docenten/medewerkers verstrekt of door u op enigerlei verkregen, zijn een service. Aan die teksten kunnen geen rechten ontleend worden.

16. Vakanties

Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven.

De data van de reguliere schoolvakanties en vrije dagen voor Zuid-Nederland worden aangehouden.